ДЕЈАН ЗДРАВКОВСКИ Август 2011 тел:071/996-654
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЕНЕРГЕТИЧАР од 1997